لیست قیمت

آخرین به‌روزرسانی در تاریخ 1399/9/9

محصولات رنگ آور

عوارض قانونی مصوب به قیمت‌های زیر اضافه می‌شود.

نوع محصولرنگکد

ربعی

کوارت

گالن

2.5 گالن

رنگ روغنی براقسفید1011116000

444000

1688000*
روغنی براق روشنکرم روشن10271160004440001688000*
روغنی براق روشنکرم سیر10281160004440001688000*
روغنی براق روشنگل ماش10291160004440001688000*
روغنی براق روشنآبی روشن10441160004440001688000*
روغنی براق روشنآبی سیر10461160004440001688000*
روغنی براق روشنمغز پسته ای روشن10521160004440001688000*
روغنی براق روشنمغز پسته ای تیره10521160004440001688000*
روغنی براق روشنسبز پرچمی10541160004440001688000*
روغنی براق روشنزیتونی روشن10551160004440001688000*
روغنی براق روشنزیتونی تیره10571160004440001688000*
روغنی براق روشنقهوه ای روشن10631160004440001688000*
روغنی براق روشنقهوه ای سوخته10691160004440001688000*
روغنی براق روشنطوسی روشن10921160004440001688000*
روغنی براق روشنطوسی سیر10281160004440001688000*
روغنی براق سیرسرمه ای1047133000506000**
روغنی براق سیرسبز سیر1058133000506000**
روغنی براق سیرلیمویی1081133000506000**
روغنی براق سیرزرد کاترپیلار1089133000506000**
روغنی براققرمز1034144000554000**
روغنی براقبنفش1038144000554000**
روغنی براقنارنجی1033144000554000**
روغنی براقمشکی1099970003680001386000*
روغنی براقطلایی 1074252000***
رنگ روغنی ماتسفید1511*4200001590000*
رنگ روغنی ماتمشکی1599*350000**
رنگ روغنی ماتقهوه ای1569*350000**
رنگ روغنی ماتسبز1559*350000**
ضدزنگ و آستری آلکیدیاخرائی1006960002760001022000*
ضدزنگ و آستری آلکیدیطوسی10041050002860001088000*
جلا آلکیدی-251008910003200001191000*
جلاآلکیدی دو لیتری-251008*640000**
ورنی بی رنگ-261008*4450001740000*
ورنی روی سنگ-261008*4450001740000*
مات کننده-1510*269000**
رنگ آلومینیومآلومینیومی10711650005570002190000*
استخری پایه حلالاستخری4045*5380002062000*
رنگ پلاستیکسفید2011**
مادررنگ پلاستیک روشنگل ماش9900163000268000**
مادررنگ پلاستیک روشنمشکی9599163000268000**
مادررنگ پلاستیک روشنزرد9581163000268000**
مادررنگ پلاستیک روشنالوان9521163000268000**
مادررنگ پلاستیک تیرهسبز9559182000292000**
مادررنگ پلاستیک تیرهقرمز9547182000292000**
مادررنگ پلاستیک تیرهسرمه ای9534182000292000**
رنگ نیم پلاستیکسفیدX3-010**5200001270000
رنگ اکریلیک نیم براقسفید202311**16730004300000
رنگ اکریلیک نیم براق اکوسفید202310**13360003193000
رنگ براق یونی لاکسفید501011*4120001560000*
رنگ براق روشن یونی لاککرم501027*412000**
رنگ براق روشن یونی لاکآبی501046*412000**
رنگ براق روشن یونی لاکقهوه ای سوخته501069*412000**
رنگ براق روشن یونی لاکزرد کاترپیلار501089*412000**
رنگ براق یونی لاکمشکی501099*341000**
رنگ براق سیر یونی لاکسبز501047*469000**
رنگ براق سیر یونی لاکسرمه ای501058*469000**
رنگ براق یونی لاکقرمز501034*514000**
رنگ نیم براق یونی لاکسفید501511*3750001420000*
رنگ نیم براق روشن یونی لاککرم501527*375000**
رنگ نیم براق روشن یونی لاکگل ماش501529*375000**
رنگ نیم براق روشن یونی لاکآبی501546*375000**
رنگ نیم براق روشن یونی لاکقهوه ای سوخته501569*375000**
رنگ نیم براق روشن یونی لاکزرد کاترپیلار501589*375000**
رنگ نیم براق روشن یونی لاکطوسی501592*375000**
رنگ نیم براق روشن یونی لاکزیتونی501055*375000**
رنگ نیم براق یونی لاکمشکی501599*320000**
رنگ نیم براق تیره یونی لاکقرمز501534*425000**
رنگ نیم براق تیره یونی لاکسبز501574*425000**
رنگ نیم براق تیره یونی لاکسرمه ای501558*425000**
لاک ورنیسفارشی8018تماستماستماستماس
رنگ نسوزسفارشی8064تماستماستماستماس
تینر اپوکسیسفارشی7060تماستماستماستماس
تینر روغنیسفارشی7010تماستماستماستماس
تینر فوریسفارشی7012تماستماستماستماس
رنگ های جدولیسفارشی4520تماستماستماستماس
رنگ های ترافیکیسفارشی5555تماستماستماستماس
به بالای صفحه بردن